fbpx

תנאי שימוש

אנא קראו תנאי שימוש אלו בקפידה בטרם השימוש באתר alhazafonplus.co.il  (להלן: "האתר").

תנאי השימוש מצויים באתר ופתוחים לעיון המשתמשים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמתך לכל האמור בתנאי השימוש אף אם כלל לא קראת ו/או לא עיינת בתנאי השימוש. תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים, אף אם באתר היו קישורים לאתרים אלה.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

המידע – כללי

האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). כוונת האתר היא כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ו/או יפלו ביחס למידע. האתר מבהיר בזאת שהמידע הכלול בו הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. ידוע למשתמש כי יתכן וחלק מהמידע מקורו מצד שלישי, ומוסכם כי לאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. במידה שתתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים של 'על הצפון פלוס', לרבות מידע שנמסר על ידי עובדיו, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי 'על הצפון פלוס', במסמכים הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדיו.

 

זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינו של האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לו לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתם הכתובה והמפורשת של מנהלי האתר. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

 

מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Links)

באתר זה עשויים להימצא קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. האתר אינו מתחייב לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. אין בין האתר ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לו (להלן: "אתרי צד ג'"), יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין האתר אחראי לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של האתר לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם. האתר רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

חובות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 • המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של האתר;
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את האתר מכל אחריות בעניין זה;
 • המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 • המשתמש מסכים לשפות ולפצות את האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לאתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה;
 • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של האתר, במקרים בהם יעלה חשש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא האתר רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר האתר ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

 

העדר אחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. האתר אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. האתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

 

האתר אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. אין האתר יכול לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות האתר בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותו של האתר בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.

 

שונות

האתר שומר לעצמו את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי האתר בגין שינויים במידע באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. האתר שומר לעצמו את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

 

ספטמבר 2022. כל הזכויות שמורות לאתר 'על הצפון פלוס'.

Education Template